บ้านสวนธัมมะ

ธรรมะในสวนหลังบ้าน

ความต่างกันระหว่าง พระโสดาบันกับพระอรหันต์ (๒)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๖ เหล่านี้ ๖ อย่างอะไรบ้าง คือ ๑) อินทรีย์ คือ ตา ๒)...

ความต่างกันระหว่าง พระโสดาบันกับพระอรหันต์ (๑)

ภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์1 ๕ เหล่านี้ ๕ อย่างอะไรบ้าง คือ ๑) อุปาทานขันธ์ คือ รูป ๒)...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๑๐)

ภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น อาโปธาตุไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น เตโชธาตุไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น วาโยธาตุไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๙)

ภิกษุทั้งหลาย รูปตัณหาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น สัททตัณหาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น คันธตัณหาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น รสตัณหาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๘)

ภิกษุทั้งหลาย รูปสัญเจตนาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น สัททสัญเจตนาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น คันธสัญเจตนาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น รสสัญเจตนาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๗)

ภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น สัททสัญญาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น คันธสัญญาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น รสสัญญาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๖)

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๕)

ภิกษุทั้งหลาย จักษุสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น โสตสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น ฆานสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น ชิวหาสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๔)

ภิกษุทั้งหลาย จักษุวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น โสตวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น ฆานวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น ชิวหาวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน (๓)

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น เวทนาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น สัญญาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นประการอื่น สังขารไม่เที่ยง มีความแปรปรวน...