บ้านสวนธัมมะ

ธรรมะในสวนหลังบ้าน

ความปรารถนาของพระราชโอรสองค์โต กับความปรารถนาของภิกษุ

ภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองค์โตของพระราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้ว ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ ย่อมปรารถนาราชสมบัติ องค์ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ...

ปฏิปทา ๔ ประการ (๒)

ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการ เหล่านี้มีอยู่ ๔ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ปฏิบัติเป็นทุกข์ รู้ได้ช้า...

อินทรีย์ ๕ ( ๒)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ (๓)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวอังคะชื่ออาปณะ ในแคว้นอังคะ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่า  สารีบุตร อริยสาวกใดเลื่อมใสยิ่งในตถาคต...

ปฏิปทา ๔ ประการ (๑)

ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการ เหล่านี้มีอยู่ ๔ ประการอะไรบ้าง คือ  ๑) ปฏิบัติเป็นทุกข์ รู้ได้ช้า...

การปฏิบัติ เพื่อให้ได้สมาธิระดับที่สูงขึ้นไป

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชนชาวมัลละ ชื่ออุรุเวลกัปปะ ในแคว้นมัลละ ครั้งนั้น เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังอุรุเวลกัปปนิคม. ครั้นแล้ว เสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังอาหาร...

วันพระ (27/05/2023)

อุทายิ ภิกษุในกรณีนี้ เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจารระงับไป จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายใน...

ผู้ที่กายก็ออก จิตก็ออก และผู้ที่กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ จำพวกอะไรบ้าง คือ ๑) ผู้ที่กายออก แต่จิตไม่ออก ๒)...

ลักษณะของผู้อยู่อย่างมีเพื่อนสอง และผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียว

ครั้งนั้น ท่านพระมิคชาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควร ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ภันเต ที่กล่าวกันว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ...