ธรรมะกับการทำงาน

ข้อพิจารณา เพื่อการอยู่อาศัยในป่า ในหมู่บ้าน และอาศัยอยู่กับบุคคล

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย … แล้วได้ตรัสดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย...

พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมถึงความมีโภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือ

ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมถึงความมีโภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือได้ไม่นานเลย องค์ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ ภิกษุทั้งหลาย...

พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมสมควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้

ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นผู้ไม่ควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือเพื่อทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้น องค์ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ...

ทักขิณาวิภังคสูตร (ว่าด้วยความบริสุทธิ์ของทักษิณา)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารนิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ์ ในสักกชนบท สมัยนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงถือผ้าห่มคู่หนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งในที่สมควร พอประทับนั่งเรียบร้อยแล้ว...

บุคคลควรให้ทานในที่ใด

เรื่องเกิดที่พระนครสาวัตถี … พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่สมควรแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ภันเต บุคคลควรให้ทานในที่ไหนหนอ. มหาราช จิตย่อมเลื่อมใสในที่ใด พึงให้ในที่นั้น. ภันเต ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก. มหาราช...

ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ (๑)

ครั้งนั้นแล พราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระโคดมผู้เจริญ...

ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ (๒)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ บรรลุถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่อสาละ. พราหมณ์คหบดีชาวหมู่บ้านสาละได้ทราบข่าวว่า พระสมณโคดมผู้เป็นโอรสของเจ้าศากยะ ออกผนวชจากศากยสกุลแล้ว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ บรรลุถึงพราหมณคามชื่อสาละแล้ว...

ผู้ประเสริฐใน ๓ โลก

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร...

โรค ๒ อย่าง

ภิกษุทั้งหลาย โรค ๒ อย่างเหล่านี้มีอยู่ ๒ อย่างอะไรบ้าง คือ โรคทางกายและโรคทางใจ. ภิกษุทั้งหลาย ย่อมเห็นกันอยู่แล้วว่า สัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายตลอด...

ธรรมปริยายอันควรน้อมเข้ามาในตน

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่อเวฬุทวาระ. พราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวาระได้ฟังข่าวว่า พระสมณโคดมผู้เป็นโอรสของเจ้าศากยะ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก...