Tag - สัมมาสมาธิ

ธรรม ๕ ประการเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมไม่ควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ...