Tag - เพื่อนสอง

เพื่อนสอง

ครั้งนั้นแล ท่านพระมิคชาละเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ภันเต ที่พระองค์กล่าว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว...