Tag - โภคทรัพย์

ประโยชน์ที่ได้จากโภคทรัพย์

ครั้งนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควร ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีว่า คหบดี ประโยชน์ที่จะพึงถือเอาได้จากโภคทรัพย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕...