เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน [สาราณียธรรม (๒)]

Back to บ้านสวนธัมมะ

เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท และพร้อมเพรียงกัน [สาราณียธรรม (๒)]

Share this post

Back to บ้านสวนธัมมะ