อมาตาปุตติกภัย สมาตาปุตติกภัย (ภัยที่มารดาและบุตรช่วยเหลือกันไม่ได้)

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวภัย ๓ อย่างเหล่านี้ว่า เป็นอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย...

สัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น (๑)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็ในสมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อยู่ที่บ้านนาฬกคาม ในแคว้นมคธ...

สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ฐานะ...

สิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ

ภิกษุทั้งหลาย ข้อสอบทาน ๑๐ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ...

ธรรม ๕ ประการ ทำให้อายุยืน (๑)

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้อายุสั้น ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๒) ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๓)...

ธรรม ๕ ประการ ทำให้อายุยืน (๒)

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้อายุสั้น ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๒) ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๓)...

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อพระราชามีธรรมะ กับเมื่อพระราชาไม่มีธรรมะ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ข้าราชการทั้งหลาย ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อข้าราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม...

ธรรมที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยาก ๑๐ ประการ

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก ๑๐ ประการอะไรบ้าง...

ผู้ไม่เสื่อมจากกุศลธรรม

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ ประการ แก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม...

ไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เวลาเช้า ท่านพระอานนท์นุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของอุบาสิกาชื่อมิคสาลา แล้วนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้ ครั้งนั้น อุบาสิกาชื่อมิคสาลา...