การสร้างบุญกุศล

การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ และการแสวงหาที่ประเสริฐ (๒)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พักกล่าวดังนี้ว่า อาวุโสอานนท์ พวกกระผมได้ฟังธรรมีกถา...

ผู้ไม่เสื่อมจากกุศลธรรม

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ ประการ แก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม...

ผู้หวังได้ถึงความไม่เสื่อมในกุศลธรรม

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เมื่อกลางคืนหรือกลางวันผ่านไป ย่อมหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว ไม่มีความเจริญเลย ธรรม ๖ ประการอะไรบ้าง...

ผู้ควรบรรลุ หรือไม่ควรบรรลุกุศลธรรม

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ หรือไม่ควรเพื่อทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญขึ้น ธรรม ๖ ประการอะไรบ้าง คือ...

ความพยายามที่ไม่มีผล ความเพียรที่ไม่มีผล กับความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของเจ้าศากยะ ขื่อเทวทหะ ในสักกชนบท สมัยนั้น … พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีคำกล่าว (วาทะ)...

บุญ เป็นชื่อของความสุข

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย คำว่าบุญนี้ เป็นชื่อของความสุข ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมรู้ชัดซึ่งผลแห่งบุญอันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ที่เราได้รับแล้วตลอดกาลนาน เราได้เจริญเมตตาจิตมาตลอด...

ผลของการทำผิดศีล และทำอกุศลกรรมบถบางข้อ

ภิกษุทั้งหลาย การฆ่าสัตว์มีชีวิต ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย ผลอย่างเบาที่สุดของการฆ่าสัตว์มีชีวิตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ คือ...

ทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์ ๖ เป็นกองบุญใหญ่ที่ไม่อาจนับได้ ไม่อาจประมาณได้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น อุบาสิกาชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ ถวายทักษิณาอันประกอบด้วยองค์...

เรื่องของเจ้าสรกานิศากยะ ที่สวรรคตแล้วได้เป็นโสดาบัน (๒)

เรื่องเกิดขึ้นที่นครกบิลพัสดุ์ ก็สมัยนั้น เจ้าศากยะพระนามว่าสรกานิสิ้นพระชนม์ พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้ที่ได้จะตรัสรู้ในกาลข้างหน้า ได้ยินว่า พวกเจ้าศากยะจำนวนมาก มาร่วมประชุมพร้อมกันแล้ว ย่อมเพ่งโทษ ติเตียน...

ให้เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน (๑)

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญซึ่งความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุใดจะสรรเสริญความเสื่อมไปในกุศลธรรมทั้งหลายเล่า ภิกษุทั้งหลาย แต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ความตั้งอยู่ หรือไม่ใช่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ความตั้งอยู่ ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไร...