สุคติ สวรรค์

ท้าวสักกะไหว้ใคร

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ท้าวสักกะจอมเทพ ตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพบุตรว่า สหายมาตลี ท่านจงจัดเตรียมรถม้าอาชาไนย ซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม. ภิกษุทั้งหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตร...

อุปมาความสุขบนสวรรค์

ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะเครื่องหมาย เครื่องอ้างว่าเป็นบัณฑิตของบัณฑิตนี้มี ๓ อย่าง ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในกรณีนี้...

ผู้ถูกนำมาเก็บไว้ในนรก หรือถูกนำมาเก็บไว้ในสวรรค์ (๑)

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นเหมือนผู้ถูกนำมาเก็บไว้ในนรก ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์มีชีวิต.  ๒)...

ผู้ถูกนำมาเก็บไว้ในนรก หรือถูกนำมาเก็บไว้ในสวรรค์ (๒)

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นเหมือนผู้ถูกนำมาเก็บไว้ในนรก ธรรม ๖ ประการอะไรบ้าง คือ  ๑) เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์มีชีวิต ๒)...

ผู้ถูกนำมาเก็บไว้ในนรก หรือถูกมาเก็บไว้ในสวรรค์ (๓)

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นเหมือนผู้ถูกนำมาเก็บไว้ในนรก ธรรม ๖ ประการอะไรบ้าง คือ  ๑) เป็นผู้มีปกติพูดเท็จ ๒)...