คนป่วยไข้ คนใกล้เสียชีวิต

แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ก็ยังต้องทำกาละ

… อานนท์ พระเจ้ามหาสุทัสสนะ มีเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุข มีปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรมปราสาทเป็นประมุข มีเรือนยอดแปดหมื่นสี่พัน อันมีเรือนยอดมหาวิยูหะเป็นประมุข มีบัลลังแปดหมื่นสี่พัน ซึ่งทำด้วยทอง ทำด้วยเงิน...

การตายที่ไม่ต่ำทราม (๑)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธาราม เขตนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ครั้งนั้น พระเจ้ามหานามศากยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งในที่สมควร ครั้นแล้ว ได้ทูลว่า ภันเต นครกบิลพัสดุ์นี้...

เครื่องต้านทานความขลาดกลัว ของผู้ที่จะทำกาละ (๒)

ครั้งนั้น พราหมณ์ ๒ คน ซึ่งเป็นคนชรา คนแก่ คนเฒ่า ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับ มีอายุได้...

เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย

ครั้งนั้น พราหมณ์ชื่อชานุโสณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้นั่งในที่สมควร ครั้นแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีคำกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า ไม่มีว่า...

การเจริญมรณสติ เพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแรงกล้า

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทซึ่งสร้างด้วยอิฐ ใกล้หมู่บ้านนาทิกคาม ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ...

ธรรมะเพื่อกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญา ที่ป่วยหนัก

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปกระทำจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า พระผู้มีพระภาคทรงทำจีวรสำเร็จแล้ว...

เครื่องต้านทานความขลาดกลัว ของผู้ที่จะทำกาละ (๑)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พราหมณ์ ๒ คน ซึ่งเป็นคนชรา คนแก่...

การพิจารณา เพื่อละความมัวเมาในชีวิต

ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นผู้ละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ละเอียดอ่อนอย่างที่สุด ดังเราจะเล่าให้ฟัง ภิกษุทั้งหลาย เขาขุดสระ ๓ สระในวังแห่งบิดาของเรา ในสระหนึ่งปลูกอุบล...

สร้างเหตุเพื่อไม่กลัวต่อความตาย

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะ ๔ ประการ ฐานะ ๔ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละกายทุจริต...

เพียรละอกุศลแข่งกับความตาย

ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด. ภิกษุทั้งหลาย ก็มรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำให้มากแล้วอย่างไร...