การเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

อานิสงส์การเจริญเมตตา

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่อาศัยได้ ทำให้มั่นคง สั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว...

เมื่อเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้กรรมบางอย่างหมดไปได้

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่รู้แล้ว ย่อมไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์ตั้งใจทำขึ้น สั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นเองที่สัตว์ผู้ทำพึงได้รับในปัจจุบัน หรือในเวลาถัดไป หรือในเวลาถัดต่อๆ ไปอีก ภิกษุทั้งหลาย เราไม่รู้แล้ว...

ธรรมข้อหนึ่ง เมื่อปฏิบัติแล้ว เพื่อความสิ้นอาสวะ

สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์อยู่ที่เวฬุวคาม เขตนครเวสาลี ก็สมัยนั้น คหบดีชื่อทสมะ เป็นชาวเมืองอัฏฐกะ ไปยังเมืองปาตลีบุตร ด้วยกรณียกิจอย่างหนึ่ง ครั้งนั้น ทสมคหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ เข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงกุกกุฏาราม...

ผลเมื่อเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แล้วเห็นความไม่เที่ยง

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก ๔ จำพวกอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย...

เมื่อเจริญเมตตาจิต อมนุษย์ทำจิตให้ฟุ้งซ่านได้ยาก

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ที่นั้น ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย หอกที่มีใบอันคม ถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่า เราจักงอ...

การเจริญเมตตาจิต มีผลมากกว่าให้ทาน

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐...

ถ้าเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตั้งแต่เด็ก จะได้รับผลอย่างไร

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่รู้แล้ว ย่อมไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์ตั้งใจทำขึ้น สั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นเองที่สัตว์ผู้ทำพึงได้รับในปัจจุบัน หรือในเวลาถัดไป หรือในเวลาถัดต่อๆ ไปอีก ภิกษุทั้งหลาย เราไม่รู้แล้ว...

การเจริญเมตตา และทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม

… ภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันสมควรของสมณะ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง มีอภิชฌามาก ก็ละอภิชฌาเสียได้ มีจิตพยาบาท...

อานิสงส์การเจริญเมตตา

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่อาศัยได้ ทำให้มั่นคง สั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว...