พระสูตรประจำวัน

อมาตาปุตติกภัย สมาตาปุตติกภัย (ภัยที่มารดาและบุตรช่วยเหลือกันไม่ได้)

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวภัย ๓ อย่างเหล่านี้ว่า เป็นอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย...

สัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น (๑)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็ในสมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อยู่ที่บ้านนาฬกคาม ในแคว้นมคธ...

แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ก็ยังต้องทำกาละ

… อานนท์ พระเจ้ามหาสุทัสสนะ มีเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุข มีปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรมปราสาทเป็นประมุข มีเรือนยอดแปดหมื่นสี่พัน อันมีเรือนยอดมหาวิยูหะเป็นประมุข มีบัลลังแปดหมื่นสี่พัน ซึ่งทำด้วยทอง ทำด้วยเงิน...

สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ฐานะ...

สิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ

ภิกษุทั้งหลาย ข้อสอบทาน ๑๐ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ...

เหตุทำให้เป็นเทวดาชั้นเลว หรือชั้นประณีต เพราะปฏิบัติต่อบรรพชิตแตกต่างกัน

ภิกษุทั้งหลาย ก็ในราตรีนี้ เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้ว เทวดาเป็นอันมากมีผิวพรรณงดงาม ทำวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่ในที่สมมควร ครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่า ภันเต บรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านั้น...

การตายที่ไม่ต่ำทราม (๑)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธาราม เขตนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ครั้งนั้น พระเจ้ามหานามศากยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งในที่สมควร ครั้นแล้ว ได้ทูลว่า ภันเต นครกบิลพัสดุ์นี้...

ธรรม ๕ ประการ ทำให้อายุยืน (๑)

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้อายุสั้น ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๒) ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๓)...

ธรรม ๕ ประการ ทำให้อายุยืน (๒)

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้อายุสั้น ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๒) ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๓)...

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อพระราชามีธรรมะ กับเมื่อพระราชาไม่มีธรรมะ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ข้าราชการทั้งหลาย ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อข้าราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม...