เกี่ยวกับการใช้ชีวิต

ธรรม ๔ ประการ ทำให้เป็นคนพาล หรือบัณฑิต (๓)

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ จัดเป็นคนพาล เป็นคนไม่ฉลาด เป็นอสัปบุรุษ ย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัด ให้ถูกทำลาย...

จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไร ต้องอาศัยเวลา [ดูคนต้องใช้เวลา (๑)]

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการเหล่านี้ พึงรู้ได้ด้วยฐานะ ๔ ฐานะ ๔ อะไรบ้าง คือ ...

ข้อพิจารณา เพื่อการอยู่อาศัยในป่า ในหมู่บ้าน และอาศัยอยู่กับบุคคล

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย … แล้วได้ตรัสดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย...

วาจาของสัปบุรุษ อสัปบุรุษ

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นอสัปบุรุษ ๔ ประการ คือ ภิกษุทั้งหลาย อสัปบุรุษในกรณีนี้ แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น...

พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมถึงความมีโภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือ

ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมถึงความมีโภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือได้ไม่นานเลย องค์ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ ภิกษุทั้งหลาย...

พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมสมควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้

ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นผู้ไม่ควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือเพื่อทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้น องค์ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ...

ความสุขของคฤหัสถ์

ครั้งนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่สมควร ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า คหบดี สุข ๔ ประการเหล่านี้ อันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามกาลตามสมัย สุข ๔...

ประโยชน์ที่ได้จากโภคทรัพย์

ครั้งนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควร ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีว่า คหบดี ประโยชน์ที่จะพึงถือเอาได้จากโภคทรัพย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕...

ทักขิณาวิภังคสูตร (ว่าด้วยความบริสุทธิ์ของทักษิณา)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารนิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ์ ในสักกชนบท สมัยนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงถือผ้าห่มคู่หนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งในที่สมควร พอประทับนั่งเรียบร้อยแล้ว...

บุคคลควรให้ทานในที่ใด

เรื่องเกิดที่พระนครสาวัตถี … พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่สมควรแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ภันเต บุคคลควรให้ทานในที่ไหนหนอ. มหาราช จิตย่อมเลื่อมใสในที่ใด พึงให้ในที่นั้น. ภันเต ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก. มหาราช...