Tag - บ้านสวนธรรม

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๕)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ

ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น...

การตั้งจิตเมื่อให้ทาน

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา เขตจัมปานคร ครั้งนั้น อุบาสกชาวเมืองจัมปามากด้วยกัน เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่งในที่สมควร ครั้นแล้วได้กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า ภันเต...

เหตุให้ระลึกถึงกัน [สาราณียธรรม (๒)]

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้...

เจริญสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง (๓)

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง ก็ภิกษุย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไร คือ ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่า ตาไม่เที่ยง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่า รูปทั้งหลายไม่เที่ยง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่า...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๗)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๖)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๔)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๓)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๒)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์...