Tag - การขอ

ความสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการขอ

ครั้งนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีว่า คหบดี ธรรม ๕ ประการเหล่านี้...