Tag - รักษาจิต

ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต

คหบดี เมื่อจิตไม่ได้รับการรักษา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันว่าไม่ได้รับการรักษา เมื่อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่ได้รับการรักษา...