Tag - อาฆาต

เหตุเกิดความอาฆาต และวิธีระงับความอาฆาต

ภิกษุทั้งหลาย อาฆาตวัตถุ (เหตุเกิดความอาฆาต) ๙ ประการเหล่านี้ ๙ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ผูกความอาฆาตด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้ว ๒)...

วิธีระงับความอาฆาต

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นไปเพื่อระงับความอาฆาตซึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวง ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น ๒)...