Tag - ภาวนา

เหตุให้ระลึกถึงกัน [สาราณียธรรม (๒)]

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๗)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๖)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๕)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๔)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๓)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๒)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์...

อินทรีย์ ๕ กับการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (๑)

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์...

เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ

ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น...