Tag - ความเจริญ

ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ธรรม ๔ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) การคบสัปบุรุษ ๒)...

ธรรมของชาววัชชี เพื่อความเจริญไม่เสื่อม

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห์ ก็โดยสมัยนั้น พระเจ้าแผ่นดินมคธ พระนามว่าอชาตสัตรูเวเทหิบุตร ทรงพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำยีชาววัชชี ท้าวเธอจึงตรัสอย่างนี้ว่า...