Tag - สติปัฏฐานสี่

อนุเคราะห์ผู้อื่น ด้วยการให้ตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะอนุเคราะห์ใคร และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำมาตย์ก็ตาม ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม เธอทั้งหลายพึงยังชนเหล่านั้น ให้สมาทาน ให้ตั้งมั่น...