Tag - ทรัพย์ ๗ ประการ

ผู้มีทรัพย์มากในโลก [ทรัพย์ ๗ ประการ (๒)]

ครั้งนั้น มหาอำมาตย์ของพระราชาชื่อว่าอุคคะ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่สมควร ครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ภันเต ข้อนี้น่าอัศจรรย์ ภันเต ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน โดยเหตุที่มิคารเศรษฐีผู้เป็นหลานโรหณเศรษฐี เป็นผู้มั่งคั่ง...

ผู้ไม่ยากจน [ทรัพย์ ๗ ประการ (๑)

ภิกษุทั้งหลาย ทรัพย์ ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ทรัพย์ คือ...