Tag - สัมมัปปธาน

เจริญสัมมัปปธาน ๔ ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน

เรื่องเกิดขึ้นที่พระสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ ประการเหล่านี้ ๔ ประการอะไรบ้าง คือ ภิกษุทั้งหลาย...