Tag - การแสวงหา

การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ กับการแสวงหาที่ประเสริฐ

ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ (อนริยปริเยสนา) ๔ ประการเหล่านี้ ๔ ประการอะไรบ้าง คือ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ๑)...