Tag - ผู้รักตนเอง

ผู้รักตนเอง ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ประทับ ณ...