Tag - ทาน

การเจริญเมตตาจิต มีผลมากกว่าให้ทาน

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ......

บุคคลควรให้ทานในที่ใด

เรื่องเกิดที่พระนครสาวัตถี … พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่สมควรแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ภันเต บุคคลควรให้ทานในที่ไหนหนอ. มหาราช จิตย่อมเลื่อมใสในที่ใด พึงให้ในที่นั้น. ภันเต ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก. มหาราช...

เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน ๘ ประการ

ภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน ๘ ประการเหล่านี้ ๘ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ให้ทาน...

เทวดาทูลถามข้อสงสัยในเรื่องทาน

เทวดาทูลถามว่า บุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กำลัง ให้อะไรชื่อว่าให้วรรณะ ให้อะไรชื่อว่าให้ความสุข ให้อะไรชื่อว่าให้จักษุ และบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด. พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง...

วันพระ (12/08/2022)

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ในเวลาเช้า บุคคลใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ในเวลากลางวัน บุคคลใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐...