Tag - เครื่องอาศัย

เครื่องอาศัยอยู่ เพื่อละอกุศล เจริญกุศล

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับ เกิดความปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่า ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยู่หนอ จึงจะละอกุศล เจริญกุศลได้ ลำดับนั้น...