วันพระ (23/11/2022)

วันพระ (23/11/2022)

“อานนท์ เปรียบเหมือนกองฝุ่นใหญ่มีอยู่ที่หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง

ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออก ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น
ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศตะวันตก ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น
ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือ ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น
ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต้ ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้น

อานนท์ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน

เมื่อบุคคลมีปกติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ
ย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้

เมื่อบุคคลมีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ
ย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้

เมื่อบุคคลมีปกติเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ
ย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้

เมื่อบุคคลมีปกติเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ ย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้.”

Share this post