ผู้มีธรรม ๔ ประการ ย่อมได้เป็นพระโสดาบัน

Back to บ้านสวนธัมมะ

ผู้มีธรรม ๔ ประการ ย่อมได้เป็นพระโสดาบัน

Share this post

Back to บ้านสวนธัมมะ