ผู้มีธรรม ๔ ประการ ย่อมได้เป็นพระโสดาบัน

ผู้มีธรรม ๔ ประการ ย่อมได้เป็นพระโสดาบัน

Share this post