บ้านสวนธัมมะ

ธรรมะในสวนหลังบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อพระราชามีธรรมะ กับเมื่อพระราชาไม่มีธรรมะ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ข้าราชการทั้งหลาย ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อข้าราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม...

เครื่องต้านทานความขลาดกลัว ของผู้ที่จะทำกาละ (๒)

ครั้งนั้น พราหมณ์ ๒ คน ซึ่งเป็นคนชรา คนแก่ คนเฒ่า ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับ มีอายุได้...

เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย

ครั้งนั้น พราหมณ์ชื่อชานุโสณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้นั่งในที่สมควร ครั้นแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีคำกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า ไม่มีว่า...

การเจริญมรณสติ เพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแรงกล้า

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทซึ่งสร้างด้วยอิฐ ใกล้หมู่บ้านนาทิกคาม ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ...

ธรรมะเพื่อกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญา ที่ป่วยหนัก

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปกระทำจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า พระผู้มีพระภาคทรงทำจีวรสำเร็จแล้ว...

เครื่องต้านทานความขลาดกลัว ของผู้ที่จะทำกาละ (๑)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พราหมณ์ ๒ คน ซึ่งเป็นคนชรา คนแก่...

การพิจารณา เพื่อละความมัวเมาในชีวิต

ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นผู้ละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ละเอียดอ่อนอย่างที่สุด ดังเราจะเล่าให้ฟัง ภิกษุทั้งหลาย เขาขุดสระ ๓ สระในวังแห่งบิดาของเรา ในสระหนึ่งปลูกอุบล...

สร้างเหตุเพื่อไม่กลัวต่อความตาย

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะ ๔ ประการ ฐานะ ๔ ประการอะไรบ้าง คือ ๑) ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละกายทุจริต...

เพียรละอกุศลแข่งกับความตาย

ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด. ภิกษุทั้งหลาย ก็มรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำให้มากแล้วอย่างไร...

จูฬสัจจกสูตร

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้น สัจจกนิคันถบุตร อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลี เป็นนักโต้วาทะ พูดยกตนว่าเป็นบัณฑิต ชนเป็นอันมากยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ดี...